นโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัวของเราเป็นการอธิบายวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนตัวของเราเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของใกล้ใกล้รวมถึงข้อมูลที่ท่านได้แจ้งไว้

ปรับปรุงล่าสุด: 29-06-2016

(1) เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวรวมถึงอีเมลซึ่งจะใช้ในการวัตถุประสงค์ ดังนี้ ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ การตลาดและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ การดาเนินการตามคาสั่งซื้อและการชาระเงิน การลงทะเบียนสมาชิก การสื่อสารในอนาคตและการติดต่อกับท่าน ข้อมูลสถิติรวมถึงวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ ("การบริการของเรา") โดยท่านสามารถเลือกที่จะไม่แจ้งข้อมูลส่วนตัวบางประการได้ อย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถทาการซื้อหรือรับสิทธิประโยชน์เต็มรูปแบบจากเว็บไซต์ของเรา

(2) ไอดีผู้ใช้ใดใดที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยผู้ใดก็ตามที่ใช้งานเว็บไซต์ของเรามีหน้าที่ในการรักษาไอดีผู้ใช้ของตนเองไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ไอดีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เราขอให้ท่านแจ้งให้เราทราบในทันที เราจะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านอย่างดีที่สุดและป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้น

(3) ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยตามที่กฎหมาย ข้อบังคับหรือการบังคับของรัฐหรือกฎหมายได้กาหนดไว้

(4) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับและเราไม่ทาการเผยแพร่ที่อยู่อีเมลให้แก่หน่วยงานภายนอกที่ไม่เป็นไปตามความต้องการในการดาเนินธุรกิจของเรา โดยเรามีผู้ให้บริการจากหน่วยงานภายนอกในการดาเนินการทางธุรกิจที่สาคัญแทนเรา อาทิ การประมวลผลการทาธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต การดาเนินการตามคาสั่งซื้อให้สมบูรร์และจัดส่งแพ็คเกจ โดยผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการดาเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตามจะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวสาหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ

(5) เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยลิงค์และ/หรือแบนเนอร์โฆษณาที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของหน่วยงานภายนอก คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวในการแจ้งข้อมูลส่วนตัวใดใดแก่เว็บไซต์เหล่านั้นและเราไม่ขอรับผิดชอบต่อการดาเนินการของเว็บไซต์ดังกล่าว

(6) เว็บไซต์ KlaiKlai.com ไม่ทาการขาย ให้เช่าหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลอื่นๆ

(7) เราใช้ประโยชน์จาก Google Analytics ในการทาความเข้าใจประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและทาการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดย Google Analytics จะไม่ทาการบันทึกข้อมูลใดใดที่มีความอ่อนไหวที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของลูกค้าหรือข้อมูลที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใชได้ หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับนโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัวของเราหรือการใช้ Google Analytics ของเรา โปรดส่งอีเมลถึงเราได้ที่ care@klaiklai.com

(8) หากคุณได้แจ้งข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เรา คุณมีสิทธิ์ในการขอเข้าถึงและทาการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว หากคุณมีข้อสงสัยใดใดต่อข้อมูลส่วนตัวที่แจ้งแก่เรารวมถึงต้องการเข้าถึงและทาการแก้ไข โปรดติดต่อเราได้ที่ care@klaiklai.com

(9) หากท่านมีความกังวลด้วยเหตุผลใดก็ตามและต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราได้เก็บไว้ โปรดติดต่อเราได้ที่ care@klaiklai.com และตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจจาเป็นสาหรับทาการซื้อหรือรับสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราอาจใช้มาตรการที่เหมาะสมในการตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนการอนุญาตเข้าถึงหรือทาการแก้ไขและ/หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน

(10) ตามข้อบังคับที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น การใช้งานเว็บไซต์ของเราถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราทาการรวบรวมและใช้งานข้อมูลของท่านรวมถึงข้อกาหนดนโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้ เราอาจทาการเปลี่ยนแปลงนโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัวของเราในบางเวลา โดยเราจะทาการประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านได้รับทราบว่าเรารวบรวมข้อมูลอะไร ใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรและเราอาจทาการเปิดเผยข้อมูลนั้นในสถานการณ์ใดบ้าง ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราถือว่าท่านได้ยอมรับในการปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงและข้อบังคับต่างๆตามกฎหมายตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัวนี้